Φραζής Γεώργιος & Οικονομάκου Μαριάνθη

Οικονομάκου Μαριάνθη

Επίκουρη καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

oikonomakou@aegean.gr

Γεώργιος Φραζής

Αναπληρωτής Καθηγητής Charles Darwin University

george.frazis@cdu.edu.au

Επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων/ουσών την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία: Πρακτικές και προοπτικές

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη, ξένη ή ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς στην Αυστραλία. Σημείο αναφοράς της αποτελεί η οργάνωση του διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος Contemporary Greek Language Teaching που υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από το πανεπιστήμιο του Charles Darwin, σε συνεργασία με επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό από διαφορετικά πανεπιστήμια και φορείς της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάδειξη σύγχρονων και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και πρακτικών με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Στους διδάσκοντες/ουσες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία να προηγηθούν σε ένα πολυμεσικό ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης, να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες του διαδραστικού εργαλείου VoiceThread και να λάβουν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανωμένων θεματικών ενοτήτων (modules). Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου των θεματικών ενοτήτων οδήγησε στην απόκτηση Ψηφιακών Σημάτων (Digital Badges) που προσφέρονται από το πανεπιστήμιο Charles Darwin και έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Τα digital badges, μέσω της συλλογής ανάλογων μεταδεδομένων, διανοίγουν νέους δρόμους επαναπροσδιορίζοντας το περιεχόμενο της δια βίου μάθησης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τη βελτίωση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών των επιμορφούμενων. Με βάση την εμπειρία από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος Contemporary Greek Language Teaching που παρουσιάζεται σε όλο του το φάσμα (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση), επιδιώκεται, στο πλαίσιο της εισήγησης, η εξαγωγή συμπερασμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη όσων διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία και η ανάδειξη καλών πρακτικών αλλά και προκλήσεων που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την εκπαιδευτική εξέλιξη των διδασκόντων/ουσών στη διασπορά.

Σύντομα Βιογραφικά

Η Μαριάνθη Οικονομάκου είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διδακτικής της γλώσσας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διδακτόρισσα του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη γενική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία (Université René Descartes-Paris V). Η μεταδιδακτορική της έρευνα (2019) επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στο δημοτικό σχολείο υπό τη σκοπιά της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο ΕΑΠ ως μέλος ΣΕΠ και Συντονίστρια. Παράλληλα, λαμβάνει τακτικά μέρος ως επιμορφώτρια σε δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ξένης και ως γλώσσας κληρονομίας στη διασπορά, ενώ υπήρξε μέλος της ομάδας εκπόνησης των νέων ΠΣ (2022) για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο εμπίπτουν στα παρακάτω πεδία: γενική γλωσσολογία, σχεδιασμός του γλωσσικού μαθήματος, γραμματισμοί στην εκπαίδευση, γλωσσικά προγράμματα σπουδών, αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Associate Professor Dr George Frazis graduated from the Philosophy Department of the University of Athens in 1981 with a BA (Hons). In 1987 he completed a Graduate Diploma in Education from the University of Adelaide and in 1995 he completed a Master of Arts at Flinders University in Adelaide. In 1999 he completed a PhD at Flinders University dealing with the literature of Pandelis Prevelakis. He currently teaches Modern Greek language and Greek literature at Charles Darwin University where he specialises in literary studies, Modern Greek literature, immigration of Greeks to Australia and their oral history. His main project currently is the collection and publication of stories of Hellenes in the Northern Territory. He is also developing online teaching courses of Hellenic language and culture through the use of new technologies, and the creation of computer-based programs for the teaching of language in all forms through distance education. Professor Frazis is the coordinator of CDU’s Greek In-Country Study Program and each year, since 2007, he accompanies students to Greece for an intensive three-week study course.