Δρ. Αντωνοπούλου Σταυρούλα – Δούρη Αγγελική

Αντωνοπούλου Σταυρούλα

Καθηγήτρια – santwno@hotmail.com

Δούρη Αγγελική,

New York College Athens – aggeliki14d@yahoo.com

Dialog-ος: μια ψηφιακή κοινότητα για διδάσκοντες/ουσες και σπουδαστές/τριες της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας στην Τουρκία

Περίληψη

Η δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων αποτελεί μια ανερχόμενη τάση στον χώρο της εκπαίδευσης. Με βάση τις αρχές των ψηφιακών κοινοτήτων πρακτικής (digital communities of practice), οι συμμετέχοντες/ουσες λειτουργούν σε έναν κοινό ψηφιακό χώρο (digital habitat) με κεντρικό στόχο τη μάθηση για κάποιο κοινό πεδίο ενδιαφέροντος, όπως προκύπτει μέσα από τη διεπίδραση μεταξύ των μελών της κοινότητας (Wenger, White & Smith 2009). Τέτοιου είδους κοινότητες μπορούν αφενός να λειτουργήσουν ως χώροι συνεργασίας εκπαιδευτικών και αφετέρου ως χώροι πραγματικής επικοινωνίας σπουδαστών, κάτι ιδιαίτερα αναγκαίο στην περίπτωση των διδασκόντων/ουσών και των σπουδαστών  της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση και περιγραφή της ψηφιακής κοινότητας “Dialog-os”. Η δημιουργία της βασίστηκε στη συνεργασία του Σισμανογλείου Μεγάρου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ανήκει στον τύπο της υβριδικής κοινότητας (Τζιμογιάννης 2017), αφού συνδυάζει χαρακτηριστικά δικτύων επαγγελματικής ανάπτυξης, ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης και κοινότητας συζήτησης και διαλόγου. Στοχεύουμε επίσης στη ανάλυση των στόχων, της λογικής και της χρησιμότητας της κοινότητας αυτής, ώστε να αποτελέσει πρότυπο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και για τη γλωσσική διδασκαλία των σπουδαστών/τριών.

 Βιογραφικά

 Dr. Stavroula Antonopoulou is a graduate of the Department of Philology (Aristotle University of Thessaloniki), in which she continued with her studies on a Master and Doctorate level, on the subject of Applied Linguistics. She has participated in research projects by the Center for the Greek language and Aristotle University of Thessaloniki, and she has been a teacher trainer in programs of CTI Diophantus with a focus on the implementation of ICT in language education. She was a teacher in the University of Nicosia and the Hellenic Open University for the subject “Technology and Language education” and “Critical Literacy”, with relevant publications. During the last years, she is actively teaching Greek as a foreign/second language but also humanities in secondary education.

Angeliki Douri graduated in German Philology from Kapodistriakon University of Athens and attained a MA in European Linguistics from Albert Ludwigs University of Freiburg and a MA in Language Teaching and Analysis from Aegean University. For over a decade, Ms Douri has been teaching Greek, German and English in universities, schools and institutions in several countries. Currently based in Greece, she teaches Methodology of Languages Teaching in the BA and MA Programmes of New York College Athens. Meanwhile, she keeps conducting research focusing mostly on new technologies in education, language policy, special education and language contact.

Bibliography

Wenger, E., White, N., & Smith, J. (2009). Digital habitats: stewarding technology for communities. Portland, OR.: CPsquare Publications.

Τζιμογιάννης Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.