Κουτσογιάννης Δημήτριος

Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γλωσσολογίας

dkoutsog@lit.auth.gr

 Ομιλητές: Κουτσογιάννης Δημήτριος, Αντωνοπούλου Σταυρούλα, Κωνσταντινίδης Αντώνης και Ροθώνη Αναστασία.

«Να μαθαίνουμε Ελληνικά σαν την Ελλάδα»: προτάσεις νεομεταναστών μαθητών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Περίληψη

 Η διδασκαλία της ελληνικής εκτός Ελλάδος έχει απασχολήσει την έρευνα και τον επιστημονικό προβληματισμό σε διάφορα επίπεδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη μαθησιακού υλικού (Χατζηδάκη, 2016· Damanakis et al., 2014), σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής (Δαμανάκης, 2012), καθώς και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Aravossitas & Oikonomakou, 2018). Παράλληλα, έχουν δημοσιευτεί ενδιαφέρουσες μελέτες που αναδεικνύουν ποικίλα ζητήματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εκτός Ελλάδος (Chatzidaki, 2019· Kirsch, 2019· Panagiotopoulou & Roses, 2019· Stylou, 2019· Voskou, 2021). Ωστόσο, παρά τον πολύ ενδιαφέροντα αυτόν προβληματισμό, είναι περιορισμένη η έρευνα η οποία εξετάζει το πώς βλέπουν αλλά και τι προτείνουν ως προς τη διδασκαλία της ελληνικής τα ίδια τα παιδιά που διδάσκονται ελληνικά.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τις ίδιες τις φωνές των παιδιών ως προς το ποιες από τις ισχύουσες διδακτικές πρακτικές θεωρούν ενδιαφέρουσες ή όχι αλλά και τι τα ίδια προτείνουν, σχετικά. Αντλούμε δεδομένα από συνεντεύξεις 20 παιδιών Ελλήνων που είναι νεομετανάστες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Πρόκειται για επιμέρους δεδομένα ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος που εστιάζει στη διδασκαλία της ελληνικής σε παιδιά Ελλήνων νεομεταναστών.

Τα δεδομένα ομαδοποιούνται ως προς το είδος των προτάσεων που καταθέτουν και στη συνέχεια επιχειρείται να αναδειχθούν οι ιδεολογίες από τις οποίες αντλούν τα παιδιά. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις ως προς το πώς οι προτάσεις των παιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της ελληνικής σε διασπορικά περιβάλλοντα.

 Koutsogiannis Dimitrios is Professor at the Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Linguistics. His research and teaching focus on Modern Greek language and literacy education, teacher education, children’s literacy practices and educational discourse analysis and he employs theories from the critical sociolinguistics tradition, the Complexity Theory and the New Literacy Studies. His main focus is on the use of digital media in literacy education and he is co-founder of ARLE’s Special Interest Group “Technology and Literacy Education” (SIG TALE). Currently (2020-2023), he co-ordinates two large-scale research projects: the first focuses on the Greek educational system during the period of the Covid-19 pandemic and the second on the digital literacy practices of children from Greek diasporic background living in Australia and Germany (http://migrant.web.auth.gr/en/home-page/).