ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ – ΦΙΛΙΩ

Κοινωνιολόγος- Εκπαιδευτικός Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) & μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

mariaphil.ed@gmail.com

TΙΤΛΟΣ: Αντιλήψεις Γονέων, Εκπαιδευτικών και Διευθυντών της διασποράς για διαδικτυακό πρόγραμμα μεντορείας εφήβων ‘1-1’ και αδελφοποιημένες σχέσεις με σχολεία της Ελλάδος.  

TΙΤΛΟΣ: Diaspora Parents’, Teachers’ and Principals’ Perceptions on an online peer mentoring program ‘1-1’ and sister relations with Greek schools.

Abstract

Statistics and youth’s attitudes and perceptions research on Greek language learning demonstrate the need to delve into the pedagogical interventions that were initiated long ago, with the aim to record the lessons learned and the opportunities for change and innovation.

Towards this end, the outcomes of a qualitative, semi-structured research will be presented. The research was delivered for the postgraduate degree MSc “Economics of Education” (School of Economics, Business and International Studies, University of Piraeus) for the online peer mentoring Program for Greek language learning “1-1” entitled “Melbourne-Athens: Α Journey of friendship” Program (2016-2018). Εstablished on the technology, one-on-one peer mentoring, and distance learning triptych for acquiring the Greek language, the initiative was implemented successfully by revitalizing the Greek youth’s interest on Greek language learning and producing fundamental research outcomes with the participation of the: Greek Community of Melbourne’s Language and Culture Schools, Alphington Grammar (Melbourne) and the Hellenic American Educational Foundation (High School, Psychico College) (Greece).

Ιn the light of the two-year pilot, the recent postgraduate research – that involved fifteen (15) qualitative interviews– explored diaspora interviewees’ attitudes on a revised online “1-1” peer mentoring program delivered via a sister school relation. Consequently, some of the basic research questions were the following:

  • What kind of benefits could an online peer mentoring program “1-1” for the Greek language offer to diaspora youth? What kind of problems can such program resolve? And, what kind of factors could inhibit the revised version’s delivery?
  • What kind of initiatives should one take to improve the revised version of an online peer mentoring program “1-1” for the Greek language to respond to the diaspora youth’s needs?
  • Could sister relations between diaspora and Greek schools become vital tools for sustainable online ‘1-1’ peer mentoring programs?

Key words:

Greek language learning, online learning, youth mentoring, technology, sister schools.

 Περίληψη

Έρευνες στάσεων και αντιλήψεων για τους νέους και την ελληνομάθεια και στατιστικά δεδομένα στο πεδίο καταδεικνύουν την ανάγκη να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στις παιδαγωγικές παρεμβάσεις που έχουν εισαχθεί κατά καιρούς, με σκοπό να καταγράψουμε τα διδάγματα και τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για αλλαγή και καινοτομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανακοίνωση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ποιοτικής, ημιδομημένης έρευνας που παρήχθη στο πλαίσιο του MSc «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» (Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς) για το πρόγραμμα ελληνομάθειας και διαδικτυακής μεντορείας εφήβων «1-1» υπό τον τίτλο «Μελβούρνη-Αθήνα: Μια διαδρομή Φιλίας» (2016-2018). Θεμελιωμένο στο τρίπτυχο: εξ αποστάσεως μεντορεία εφήβων «1-1» (online buddy system), τεχνολογία και γλωσσομάθεια, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά με τη συμμετοχή: των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης, του Ιδιωτικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ελλάδα) και του Ιδιωτικού σχολείου Alphington Grammar (Μελβούρνη), κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών ελληνικής καταγωγής για την ελληνική γλώσσα, και παράγοντας σημαντικές ερευνητικές παρατηρήσεις.

Υπό το φως των παρατηρήσεων της πιλοτικής διετίας, η πρόσφατη μεταπτυχιακή έρευνα – που αφορούσε σε 15 ποιοτικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους της διασποράς – διερευνούσε τις αντιλήψεις των συνεντευξιαζόμενων αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής μιας αναθεωρημένης εκδοχής του προγράμματος διαδικτυακής μεντορείας εφήβων «1-1» στο πλαίσιο αδελφοποιημένων σχέσεων με σχολεία της Ελλάδος. Βασικά ερευνητικά ερωτήματα των ποιοτικών συνεντεύξεων της μελέτης ήταν τα ακόλουθα:

  • Τι μπορεί να προσφέρει ένα πρόγραμμα διαδικτυακής παρεμβάσεις εφήβων «1-1»; Ποιο πρόβλημα μπορεί να λύσει για τους νέους της διασποράς; Και τι είδους εμπόδια δύνανται να ανακύψουν από την αναθεωρημένη εφαρμογή του εξ αποστάσεως προγράμματος ελληνομάθειας εφήβων «1-1».
  • Τι είδους παρεμβάσεις δύναται να βελτιστοποιήσουν την αναθεωρημένη μορφή ενός προγράμματος διαδικτυακής μεντορείας εφήβων «1-1» για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εφήβων;
  • Μπορούν οι αδελφοποιήσεις σχολείων της Ελλάδος και της διασποράς να αποτελέσουν «εργαλείο» βιωσιμότητας για τα εξ αποστάσεως προγράμματα μεντορείας εφήβων «1-1»;

Λέξεις κλειδιά:

Eλληνομάθεια, εξ αποστάσεως μάθηση, μεντορεία εφήβων, τεχνολογία και αδελφοποίηση σχολείων.

Βιογραφικό

Η Μαρία Φιλιώ Τριδήμα είναι κοινωνιολόγος και καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ελλάδα). Διδάσκει κοινωνιολογία, πολιτική και το μάθημα του πολίτη και του πολίτη. Πριν από τη διδακτική της σταδιοδρομία, η Μαρία Φιλιώ Τριδήμα εργάστηκε ως Συντονίστρια Έργου σε πρωτοβουλίες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2015 έως το 2019 η Μαρία έζησε στη Μελβούρνη για ερευνητικούς σκοπούς. Σήμερα, πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ελλάδα). Είναι κάτοχος ενός Master of Law LLM στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (University of Warwick, UK), M.A στις Ευρωπαϊκές Σπουδές & Διεθνείς Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και M.A. στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Maria Filio Tridimas is a sociologist and a secondary school teacher at Athens College (Hellenic American Educational Foundation, Greece). She teaches sociology, politics and the subject of civic and citizenship. Prior to her teaching career, Maria worked as a Project Coordinator in initiatives funded by the European Union. From 2015 until 2019 Maria lived in Melbourne for research purposes. Today, she is undertaking postgraduate studies in Education Economics offered by the Department of Economics, University of Piraeus (Athens, Greece). She holds a Master of Law LLM in Human Rights and Development (University of Warwick, UK), MA in European Union Studies (stream: European Immigration Policy, University of Athens), and M.A. in Educational Technology and Management (stream: Comparative Education, University of Athens).